Тоон үзүүлэлтүүд

Интернет худалдааны шинэ стандартыг тогтооно.

Мэдээ мэдээлэл